УСЛУГЕ

požar

У данашње време пратећи савремене токове како друштвене тако и привредне , ДВД ”Крагујевац” је уписано у регистар друштвених организација и удружење грађана са Статутом који омогућава делатности које се односе на рад ради остваривања материјално-финансијских средстава потребних за рад друштва, решење АПР-а  бр. БУ4278/2011  од 24.03.2011 године.

ДВД „Крагујевац“ је добило решење Акредитационог тела Србије бр. 06-281, о испуњавању Стандарда SRPS ISO/IEC 17020:2012 тип Ц, као и Решење МУП-а, Сектора за ванредне ситуације бр. 09/4-217-2404/19 и Решење МУП-а, Сектора за ванредне ситуације бр. 09/4-217-2403/19 о испуњавању посебних услова која морају да испуњавају правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара по новом Правилнику “СЛ.гласник РС бр. 52/2015. ДВД “Крагујевац” је регистровано за пружање следећих услуга:

 • периодичан и контролни преглед и пуњење свих врста мобилних уређаја за почетно гашење пожара – ПП апарата,
 • прво и периодично испитивање хидранатске мреже,
 • контролисање нових, периодично и ванредно контролисање електричних инсталација ниског напона,
 • контролисање нових, периодично и ванредно контролисање громобранских инсталација,

 Мобилним екипама све услуге је могуће радити на терену односно на адреси подносиоца захтева.

Такође решењем Министарства за рад и запошљавање бр. 380-165-1905/2001-04 од 12.12.2001. године утврђено је да радне просторије са уређајима инсталираним у Крагујевцу ул. Милоја Павловића бр.1 испуњавају прописане услове заштите на раду за обављање делатности са предметом пословања.

Запослени радници контролног тела ДВД”Крагујевац” поседују уверења домаћих и иностраних произвођача опреме да су завршили обуку за контролу опреме и да могу да их сервисирају – контролишу у њихово име.

Преко ДВД”Крагујевац” могуће је обављање и осталих послова  из области ЗОП-а   и то:

 • послови пројектовања и постављања уређаја за детекцију, дојаву и гашење пожара,
 • послови израде елабората заштите од пожара усклађеног са пројектом документацијом,
 • послови израде Правилника заштите од пожара којим се утврђују мере и послови у вези са спровођењем и унапређењем заштите од пожара,
 • послови израде Програма обуке запослених радника из области заштите од пожара,
 • послове уградње, монтаже и пуштања у рад уређаја и инсталација за детекцију, дојаву и гашење пожара,
 • послове израде и постављања Плана узбуњивања (алармирања) са свим разређеним детаљима узбуњивања за време и ван радног времена и поред ППЦ-а,
 • послови редовне провере, сервисирања и одржавања стабилног система за аутоматску детекцију дојаву пожара и алармирање,
 • послови периодичног прегледа исправности, сервисирања и одржавања стабилног система за аутоматску детекцију дојаву и алармирање,
 • послови провере исправности, сервисирање и одржавања стабилних система за гашење  пожара,.

ДВД”Крагујевац” поседује и решење МУП-а Републике Србије – Сектора за ванредне ситуације број 12243/11-4 од 25.11.2011.године да испуњава услове за извођење посебне обуке из области ЗОП-а и да се уписује у Регистар правних лица која имају поменуто одобрење.

На крају треба знати да се друштво поред напред наведених високостручних послова бави и превозом робе, ПП обезбеђењем, Референтским услугама из области заштите од пожара у другим правним лицима и другим делатностима из области заштите од пожара, као и да поседује своју оперативну јединицу опремљену једним ватрогасним возилом.

Иди на врх