USLUGE

požar

U današnje vreme prateći savremene tokove kako društvene tako i privredne , DVD ”Kragujevac” je upisano u registar društvenih organizacija i udruženje građana sa Statutom koji omogućava delatnosti koje se odnose na rad radi ostvarivanja materijalno-finansijskih sredstava potrebnih za rad društva, rešenje APR-a  br. BU4278/2011  od 24.03.2011 godine.

DVD „Kragujevac“ je dobilo rešenje Akreditacionog tela Srbije br. 06-281, o ispunjavanju Standarda SRPS ISO/IEC 17020:2012 tip C, kao i Rešenje MUP-a, Sektora za vanredne situacije br. 09/4-217-2404/19 i Rešenje MUP-a, Sektora za vanredne situacije br. 09/4-217-2403/19 o ispunjavanju posebnih uslova koja moraju da ispunjavaju pravna lica koja dobijaju ovlašćenje za obavljanje poslova kontrolisanja instalacija i uređaja za gašenje požara po novom Pravilniku “SL.glasnik RS br. 52/2015. DVD “Kragujevac” je registrovano za pružanje sledećih usluga:

 • periodičan i kontrolni pregled i punjenje svih vrsta mobilnih uređaja za početno gašenje požara – PP aparata,
 • prvo i periodično ispitivanje hidranatske mreže,
 • kontrolisanje novih, periodično i vanredno kontrolisanje električnih instalacija niskog napona,
 • kontrolisanje novih, periodično i vanredno kontrolisanje gromobranskih instalacija,

 Mobilnim ekipama sve usluge je moguće raditi na terenu odnosno na adresi podnosioca zahteva.

Takođe rešenjem Ministarstva za rad i zapošljavanje br. 380-165-1905/2001-04 od 12.12.2001. godine utvrđeno je da radne prostorije sa uređajima instaliranim u Kragujevcu ul. Miloja Pavlovića br.1 ispunjavaju propisane uslove zaštite na radu za obavljanje delatnosti sa predmetom poslovanja.

Zaposleni radnici kontrolnog tela DVD”Kragujevac” poseduju uverenja domaćih i inostranih proizvođača opreme da su završili obuku za kontrolu opreme i da mogu da ih servisiraju – kontrolišu u njihovo ime.

Preko DVD”Kragujevac” moguće je obavljanje i ostalih poslova  iz oblasti ZOP-a   i to:

 • poslovi projektovanja i postavljanja uređaja za detekciju, dojavu i gašenje požara,
 • poslovi izrade elaborata zaštite od požara usklađenog sa projektom dokumentacijom,
 • poslovi izrade Pravilnika zaštite od požara kojim se utvrđuju mere i poslovi u vezi sa sprovođenjem i unapređenjem zaštite od požara,
 • poslovi izrade Programa obuke zaposlenih radnika iz oblasti zaštite od požara,
 • poslove ugradnje, montaže i puštanja u rad uređaja i instalacija za detekciju, dojavu i gašenje požara,
 • poslove izrade i postavljanja Plana uzbunjivanja (alarmiranja) sa svim razređenim detaljima uzbunjivanja za vreme i van radnog vremena i pored PPC-a,
 • poslovi redovne provere, servisiranja i održavanja stabilnog sistema za automatsku detekciju dojavu požara i alarmiranje,
 • poslovi periodičnog pregleda ispravnosti, servisiranja i održavanja stabilnog sistema za automatsku detekciju dojavu i alarmiranje,
 • poslovi provere ispravnosti, servisiranje i održavanja stabilnih sistema za gašenje  požara,.

DVD”Kragujevac” poseduje i rešenje MUP-a Republike Srbije – Sektora za vanredne situacije broj 12243/11-4 od 25.11.2011.godine da ispunjava uslove za izvođenje posebne obuke iz oblasti ZOP-a i da se upisuje u Registar pravnih lica koja imaju pomenuto odobrenje.

Na kraju treba znati da se društvo pored napred navedenih visokostručnih poslova bavi i prevozom robe, PP obezbeđenjem, Referentskim uslugama iz oblasti zaštite od požara u drugim pravnim licima i drugim delatnostima iz oblasti zaštite od požara, kao i da poseduje svoju operativnu jedinicu opremljenu jednim vatrogasnim vozilom.

Idi na vrh